Choď na obsah Choď na menu

Oblastný výbor SZCH Michalovce na obdobie 2018-2021

Tajomník OV SZCH                         Ing.Mgr. Emil KNEŽO

 

Predseda OV SZCH                                         Peter STANKO

Podpredseda                                                     Ján LEŠKO

Predseda králikarskej komisie                         Martin NYITRAI

Predseda hydinarskej komisie                         Ján SABOL

Predseda komisie pre prácu s mládežou  Ing. Marek ŽOFČÁK

Predseda komisie pre exoty                             Ján BEREŠ

Predseda komisie pre holuby                           Marián DANKO

Pokladník                                                 Ing. Štefan LORINC

Člen výboru                                                     Milan MIKOLAJ

Člen výboru                                                     Vladimír ŠEBESTA

Revízna komisia

Predseda                Imrich ADAM

Člen                Ing.Martin TURCOVSKÝ

Člen                      Gabriel CIGAŠ

Ekonóm OV SZCH Michalovce

Ing. Darina KUNČOVÁ

Oblastný výbor SZCH MIchalovce je výkonným orgánom zväzu chovateľov pre príslušnú oblasť. Zabezpečuje a riadi činnosť medzi dvomi aktívmi v zmysle uznesení oblastnej konferencie (aktívu), vyšších orgánov zväzu a vlastného plánu práce. Za svoju činnosť zodpovedá oblastnej konferencii (aktívu).

Oblastný výbor volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu, tajomníka, ekonóma prípadne ďalších členov výboru podľa potreby.

Oblastný výbor sa schádza sa minimálne 4 krát za rok a rokuje podľa schváleného plánu práce a podľa potreby. Oblastný výbor je potrebné zvolať, ak o to požiada:

 • nadpolovičná väčšina členov oblastného výboru,
 • minimálne polovica základných organizácií v jeho pôsobnosti,
 • republiková rada zväzu.

V mimoriadne neodkladných veciach patriacich do pôsobnosti oblastného výboru môže v jeho mene rokovať a rozhodnúť predseda a tajomník oblastného výboru. Ich rozhodnutie však musí byť dodatočne schválené oblastným výborom.

Zasadnutia oblastného výboru zvoláva predseda a tajomník.

Oblastný výbor:

 • pripravuje a zvoláva oblastnú konferenciu,
 • pripravuje a zvoláva aktív zástupcov základných organizácií,
 • usmerňuje činnosť základných organizácií,
 • vypracováva plnenie rozpočtu za posledné obdobie a pripravuje plán práce a rozpočet pre nasledujúce obdobie,
 • rozhoduje o sťažnostiach členov proti rozhodnutiam základnej organizácie,
 • plní uznesenia vyšších orgánov zväzu, oblastnej konferencie, aktívu zástupcov základných organizácií a podáva o nich správu zväzu, písomne alebo médiom na prenos dát,
 • môže zriadiť oblastné odborné komisie, ktoré sú riadené po odbornej stránke ústrednými odbornými komisiami a vlastným plánom práce,
 • vedie evidenciu členov  základnej organizácie, ako aj počty chovateľov, podľa jednotlivých odborností, eviduje plemená a druhy zvierat, a predkladá ročné hlásenie sekretariátu zväzu,
 • zabezpečuje plemenársku evidenciu a registráciu na úrovni oblasti,
 • odvádza členské príspevky sekretariátu zväzu v stanovenej čiastke a termíne.
 

Fotoalbum

Výstava KINGOV 2019

Dátum: 15. 12. 2019
Fotografií: 36
Zložiek: 0

Oblastná výstava Michalovce

Dátum: 13. 2. 2019
Fotografií: 349
Zložiek: 3

Jarmočné výstavy

Dátum: 13. 2. 2019
Fotografií: 64
Zložiek: 2

VČS ZO I a II Michalovce

Dátum: 2. 2. 2019
Fotografií: 30
Zložiek: 2

XXI.CVZ NITRA 2018

Dátum: 27. 11. 2018
Fotografií: 13
Zložiek: 0

Naši oslavenci 50,60,70 ročný...

Dátum: 22. 11. 2018
Fotografií: 33
Zložiek: 2

Konferencia OV SZCH Michalovce

Dátum: 18. 2. 2018
Fotografií: 93
Zložiek: 0

Výstava SLIEPKOVCE

Dátum: 8. 10. 2017
Fotografií: 99
Zložiek: 0